அரசலாபுரம்

முனைவர் மா.பவானி
உதவிப்பேராசிரியர்
கல்வெட்டியல் மற்றும் தொல்லியல் துறை

அமைவிடம் : விழுப்புரம் மாவட்டம், விழுப்புரம்.
மொழி : தமிழ்
எழுத்து : முந்தைய கால வட்டெழுத்து
காலம் : பொ.ஆ. 5ஆம் நூற்றாண்டு

முகையுருமேற்சே ரிகுயாடிக
ருகியகோழி

கல்வெட்டுப்பாடம்

1. முகையுரு மேற்சேரி
2. (கு) யாடிக் க
3. ருகிய கோழி

செய்தி:

முகையுருவைச் சேர்ந்த மேற்சேரிக்காகச் சண்டையிட்டு வெற்றிப்பெற்ற பின் இக்கோழிக்கு உருவம் செதுக்கப்பெற்றுள்ளது (கருக்கிய - செதுக்கப்பட்ட).

சிறப்பு:

தொன்மைத் தமிழகத்தில் காளைச் சண்டையைப் போல் கோழிச் சண்டையும் நிகழ்ந்துள்ளதை விளக்கும் முதல் கல்வெட்டு.