பருத்த அலகு மலர்கொத்தி்

 

தேன் சாப்பிடுவதற்காக மலர்களைக் கொத்தும் பறவையினத்தைச் சேர்ந்தது இந்தப் பருத்த அலகு மலர்கொத்தி.

இதன் அலகு மிகவும் தடிப்பாக இருப்பதால் இதற்கு இந்தப் பெயர்.

தெற்காசியா, இந்தியா மற்றும் இந்தோனேஷியாவில் அதிகம் காணப்படும்.

அளவில் மிகவும் சிறிய பறவை. 10 செ.மீ.நீளமே இருக்கும். சிறிய வாலையும் தடித்த சிறிய அலகையும் கொண்டிருக்கும். உடலின் மேல் பகுதி முழுவதும் சாம்பல் கலந்த பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும். வயிற்றுப் பகுதி சற்றே அழுக்கான வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும். கண்ணைச் சுற்றிலும் சிவப்பாக ஒரு வளையம் இருக்கும்.

சிறிய பழங்களையும் பூவிலுள்ள தேனையும்

விரும்பிச் சாப்பிடும்.

இதன் கூடு பெரிய இலைகளை மடித்து வைத்தது போல இருக்கும்.

ஒரு சமயத்தில் 2 முதல் 4 முட்டைகள் வரை இடும். 13 நாட்களில் முட்டைகளிலிருந்து குஞ்சுகள் வெளிவரும்.