இயக்குநர் குழுமக் குழு உறுப்பினர்கள்
     
1.
திரு. தா.கி. ராமச்சந்திரன், இ.ஆ.ப.
அரசுச் செயலர், தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை, தமிழ்நாடு அரசு.
- தலைவர்,
2.
இயக்குநர், தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - உறுப்பினர் செயலர்
3.
அரசுச் செயலர் (செலவு), நிதித்துறை, தமிழ்நாடு அரசு - உறுப்பினர்
4.
அரசு முதன்மைச் செயலர், உயர்கல்வித் துறை, தமிழ்நாடு அரசு - உறுப்பினர்
5.
அரசு முதன்மைச் செயலர், பள்ளிக் கல்வித் துறை, தமிழ்நாடு அரசு - உறுப்பினர்
6.
அரசுச் செயலர், தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை, தமிழ்நாடு அரசு - உறுப்பினர்
7.
துணைவேந்தர், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர். - உறுப்பினர்
8.
நிர்வாக இயக்குநர், தமிழ்நாடு மின்னணு நிறுவனம், சென்னை. - உறுப்பினர்
9.
இயக்குநர், தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம், சென்னை - உறுப்பினர்