பாட அமைப்பு
6.0 பாடமுன்னுரை
6.1காலம்
6.1.1 காலத்தின் வகைகள்
6.1.2 காலம் காட்டும் சொல்வகைகள்
6.2வினைமுற்று காலம் காட்டுதல்
6.2.1இடைநிலை காலம் காட்டுதல்
6.2.2பகுதி காலம் காட்டுதல்
6.2.3விகுதி காலம் காட்டுதல்
6.2.4குறிப்பால் காலம் காட்டுதல்
6.3வினையாலணையும் பெயர் காலம் காட்டுதல்
6.4பெயரெச்சம் காலம் காட்டுதல்
6.4.1இறந்தகாலப் பெயரெச்சம்
6.4.2நிகழ்காலப் பெயரெச்சம்
6.4.3எதிர்காலப் பெயரெச்சம்
6.5வினையெச்சம் காலம் காட்டுதல்
6.5.1இறந்தகால வினையெச்சம்
6.5.2நிகழ்கால வினையெச்சம்
6.5.3எதிர்கால வினையெச்சம்
6.5.4வாய்பாடு மாற்றம்
6.6 காலமயக்கம்
6.6.1இறந்தகாலத்தில் மயங்குவன
6.6.2நிகழ்காலத்தில் மயங்குவன
6.6.3எதிர்காலத்தில் மயங்குவன
6.7தொகுப்புரை