தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I
 

8. பால்வழுவமைதிக்கான காரணங்கள் யாவை?
 

மகிழ்ச்சி, உயர்வு, சிறப்பு, கோபம், இழிவு ஆகியன காரணங்களாகும்.

முன்