தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

1.

பழந்தமிழர் வணிகத் தொடர்பு கொண்டிருந்த நாடுகள் இரண்டின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக.

சுமேரியா, கிரீசு.


முன்