தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

2.

தமிழ்மொழியின் பண்பட்ட நிலையினைப் பாராட்டும் அகராதி அறிஞர் பெயர் யாது?

வின்சுலோ.


முன்