தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

3.

முதல் இடை கடைச் சங்கங்கள் நிலவிய நகர்களின் பெயர்களைச் சுட்டுக.

1) தென்மதுரை,  2) கபாடபுரம், 3) இப்பொழுதுள்ள மதுரை.


முன்