தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

4.

முதற் சங்கப் புலவர்களுக்கு இலக்கணமாக அமைந்தது எந்த நூல்?

அகத்தியம்.


முன்