தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

5.

இரண்டாம் தமிழ்ச் சங்கத்தைப் பேணிக்காத்த பாண்டியர்கள் எத்துனை பேர்?

59 மன்னர்கள்.


முன்