தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

6.

சிவபெருமான் மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் இருந்து தமிழ் ஆய்ந்தார் என்று கூறும் சைவப் பெரியார் யார்?

மாணிக்கவாசகர்.


முன்