தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

7.

சங்கம் என்ற நிறுவனம் இருந்திருக்க இயலாது என்ற வாதிட்ட அறிஞர் இருவர் பெயர்களைச் சுட்டுக.

கே.என். சிவராசப்பிள்ளை, பி.தி. சீனிவாச ஐயங்கார்.


முன்