தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I
 
1.
 
இரண்டாம் நந்திவர்ம பல்லவன் கட்டிய கோயில்கள் யாவை?
 

காஞ்சி வைகுந்தப் பெருமாள் கோயில் (பரமேசுவர விண்ணகரம்), முக்தேசுவரர் கோயில், கூரத்தில் உள்ள கேசவப் பெருமாள் கோவில் ஆகியன.

 

முன்