தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I
 

2. இரண்டாம் நந்திவர்ம பல்லவன் காலத்தில் வாழ்ந்த ஆழ்வார் யார்?

திருமங்கை ஆழ்வார்.

 

முன்