தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I
 
4. சுந்தரரின் சமகாலத்தவர் யார்?

சேரமான் பெருமாள் நாயனார்.

 

முன்