தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I
 
 

5. சுந்தரரின் திருத்தொண்டத்தொகை எந்த நூலுக்கு மூலமாக இருந்தது?

பெரியபுராணம் என்னும் நூலுக்கு மூலமாக இருந்தது.

 

முன்