தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

2.

தமிழ் எழுத்து முறைகளைக் கூறுக.

தமிழின் மிகப்பழைய எழுத்து பிராமி எழுத்து எனப்படுகிறது. ஓலையில் எழுதுகையில் வட்டெழுத்து ஆகத் தோற்றம் பெற்றது. அச்சியந்திரம் நிலைபெறும்போது இன்றைய தமிழ் எழுத்து நிலைத்தது.


முன்