தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

3.

தமிழ் ஒலிகள் பற்றி எழுதுக.

தமிழ்ப் பேச்சொலிகள் உயிர் ஒலி, மெய் ஒலி என்று இரண்டு பெரும் பிரிவுகளாக அமைந்துள்ளன.


முன்