தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

2)

தொல்காப்பியம் வரையறுக்கும் எழுத்துகள் மொத்தம் எத்தனை?

முப்பது.முன்