தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

3)

சார்ந்து வரும் மூன்று எழுத்துகள் யாவை?

குற்றியலிகரம், குற்றியலுகரம், ஆய்தம் என்பன.முன்