தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

7)

நாகியாது - இதைப் பிரித்துக் காட்டுக.

நாகு + யாது.முன்