தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

8)

கல்+தீது - இச் சொற்கள் புணர்ச்சியில் எவ்வாறு திரிபடைகின்றன?

கல் + தீது = கற்றீது, கஃறீது.முன்