தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

9)

ஆய்தம் என்பதன் வேர்ச்சொல்லும் பொருளும் குறிப்பிடுக.

வேர்ச்சொல் ஆய் என்பதாகும். இதற்கு நுண்மை என்று பொருள்.முன்