தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

 

1

கால அடிப்படையில் விளையாட்டுகளை எவ்வாறு பிரிக்கலாம்?

கால அடிப்படையில் வேனிற்கால விளையாட்டுகள், மழைக்கால விளையாட்டுகள் என்று இரண்டாகப் பிரிக்கலாம்.முன்