தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

 

3.

கபடி விளையாட்டில் சிறுவர்களுக்கு என்ன பயிற்சி கிடைக்கிறது?

கபடி விளையாட்டு சிறுவர்களுக்குச் சிறந்த மூச்சுப் பயிற்சியை அளிக்கின்றது.முன்