தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - II

 

5.

எலியும் பூனையும் விளையாட்டு மூலம் என்ன திறமை வெளிப்படுகிறது?

எலியும் பூனையும் விளையாட்டு சிறுவர்களின் நடிப்புத் திறனை வெளிப்படுத்துகிறது.முன்