C02121 - எழுத்துகளின் பிறப்பு - பொது அறிமுகம்
C02122 - உயிரெழுத்துகளின் பிறப்பு
C02123 - மெய்யெழுத்துகளின் பிறப்பு
C02124 - பதம் - பொது அறிமுகம்
C02125 - பகாப்பதமும் பகுபதமும்-பகுதி I
C02126 - பகாப்பதமும் பகுபதமும் - பகுதி II