C02131 - புணர்ச்சியும் அதன் பாகுபாடும்
C02132 - பொதுப்புணர்ச்சி
C02133 - உயிர் ஈற்றுச் சிறப்புப் புணர்ச்சி
C02134 - உயிர் ஈற்றுப் புணர்ச்சி - சிறப்பு விதிகள்
C02135 - குற்றியலுகர ஈற்றுப் புணர்ச்சி - சிறப்பு விதிகள்
C02136 - எண்ணுப் பெயர்ப் புணர்ச்சி