3) முள் + சிறிது – எவ்வெவ்வாறு புணரும்?
முட் சிறிது என ளகரமெய் டகரமெய்யாகியும், முள் சிறிது என ளகரமெய் இயல்பாகியும் புணரும்.


முன்