4) கல் + மனம், முள் + மலர் – சேர்த்து எழுதுக.
கன்மனம், முண்மலர்


முன்