5) கல் + தீது, முள் + தீது – இவை எவ்வெவ்வாறு புணரும்?
கல் + தீது = கற்றீது, கஃடீது எனவும்,
முள் + தீது = முட்டீது, முஃடீது எனவும் புணரும்.


முன்