பாட அமைப்பு

5.0 பாட முன்னுரை

5.1 வட இந்தியச் சமயங்கள்

5.1.1 வைதிக மறுப்பு
5.1.2 கடவுள் சிந்தனையில் மாறுபாடு
5.1.3 புதிய அறநெறிகள்

5.2 சமணம்

5.2.1 தமிழ்நாட்டில் சமணர்
5.2.2 சமண நெறிகள்
5.2.3 சமணர் பண்பாடு

5.3 பௌத்தம்

5.3.1 தமிழ்நாட்டில் பௌத்தர்
5.3.2 பௌத்த நெறிகள்
5.3.3 பௌத்தர் பண்பாடு

தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I

5.4 சமணர் தமிழ்த் தொண்டு

5.4.1 இலக்கியம்
5.4.2 இலக்கணம்
5.4.3 பிற நூல்கள்

5.5 பௌத்தர் தமிழ்த் தொண்டு

5.5.1 இலக்கியம்
5.5.2 இலக்கணம்
5.5.3 பிற நூல்கள்

5.6 தொகுப்புரை

தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - II