தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I


2.

பெருமாவிலங்கைத் தலைவன் யார்?

நல்லியக்கோடன்.

முன்