பாட அமைப்பு

4.0 பாட முன்னுரை

4.1 நல்லியக்கோடனின் தலைமை

4.1.1 மாவிலங்கை

4.1.2 வீரமும் கொடையும்

4.2 பாணரின் வறுமையும் செல்வமும்

4.2.1 பாணனின் வறுமை

4.2.2 பாணனின் வீடு

4.2.3 பாணனின் செல்வம்

தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள்- I

4.3 பாணனுக்கு வழிகாட்டுதல்

4.3.1 எயிற்பட்டினம்

4.3.2 வேலூர்

4.3.3 ஆமூர்

4.4 தலைநகர்ச் சிறப்பு

4.5 தொகுப்புரை

தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள்- II