D04131 - சொற்பொருளியல்
D04132 - சொற்பொருள் கோட்பாடுகள்
D04133 - சொற்பிறப்பு ஆய்வும் சொற்பொருளும்
D04134 - ஒரு சொல் பலபொருளும் ஒருபொருட் பலசொல்லும்
D04135 - சொற்பொருள் மாற்றத்தின் பல்வேறு வகைகள்
D04136 - காலப்போக்கில் சொற்பொருள் மாற்றம்