தன்மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I

1. ‘புதுக்கவிதை’ என்ற பெயர் பெறுவதற்கு முன், அது என்ன பெயரால் அழைக்கப்பட்டது?

வசன கவிதை.

முன்