தன்மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I

3. பிச்சமூர்த்தி எந்த இயற்கைப் பொருளைப் பார்த்துத் தன்னம்பிக்கைப் பாடம் கற்றார்?

சோனிக் கமுகு - இளைத்த பாக்கு மரத்தை !

முன்