தன்மதிப்பீடு : விடைகள் - I

2) பரணி புறப்பொருள் நூலா அல்லது அகப்பொருள் நூலா?

பரணி புறப்பொருள் நூல்.