தன்மதிப்பீடு : விடைகள் - I

3) தக்கயாகப் பரணியை எழுதியவர் யார்?

ஒட்டக்கூத்தர்.