தன்மதிப்பீடு : விடைகள் - I

4) இந்நூலின் பாட்டுடைத் தலைவன் யார்?

இந்நூலின் பாட்டுடைத் தலைவன் வீரபத்திரராகிய சிவபெருமான்.