தன்மதிப்பீடு : விடைகள் - I

6)

ஒட்டக்கூத்தருக்கு உரிய சிறப்புப் பெயர்கள் யாவை?

கவிராட்சசன், கவிச் சக்கரவர்த்தி, கௌடப்புலவர் முதலிய பல சிறப்புப் பெயர்கள் ஒட்டக்கூத்தருக்கு உண்டு.