தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

1. சீவக சிந்தாமணியில் உள்ள இலம்பகங்கள் எத்தனை ?

சீவக சிந்தாமணியில் உள்ள இலம்பகங்கள் 13.

முன்