தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I
3. சீவகனின் பெற்றோர் யார் ?

சச்சந்தன், விசயை என்போர் சீவகனின் பெற்றோர் ஆவர்.

முன்