தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I
4. சிந்தாமணி என்றால் என்ன ?

சிந்தாமணி என்பது ‘ஒளிகெடாத ஒரு வகை மணி’ யாகும்.

முன்