தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I
6. இக் காப்பியம் உணர்த்தும் சமயம் யாது ?

சீவக சிந்தாமணி உணர்த்தும் சமயம் சமணம் ஆகும்.

முன்