தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I
7. சீவக சிந்தாமணியின் முதல் நூல்கள் யாவை?

சீவக சிந்தாமணி தோன்றுவதற்குக் காரணமாக அமைந்த முதல் நூல்கள் வடமொழியில் உள்ள (1) கத்திய சிந்தாமணி, (2) சத்திர சூடாமணி, (3) ஸ்ரீ புராணம் ஆகியவை ஆகும்.

முன்