தன்மதிப்பீடு : விடைகள் - I

(1) பா இனங்கள் யாவை?


தாழிசை, துறை, விருத்தம் ஆகிய மூன்றும் பா
இனங்கள்.

முன்