தன்மதிப்பீடு : விடைகள் - I

(3) வெண்டுறையின் இலக்கணம் யாது?


3 அடிக்குக் குறையாமல் வரும். ஏழடிக்கு மேல்
போகாது. 4 அடி, 5 அடி அல்லது 6 அடியால்
வரலாம். பின்னால் வரும் சில அடிகளில் சில சீர்கள்
குறைந்து வரும்.

முன்