தன்மதிப்பீடு : விடைகள் - I

(6) ஆசிரிய விருத்தம் எத்தனை அடிகளைக் கொண்டது?


ஆசிரிய விருத்தம் நான்கு அடிகளைக் கொண்டது.

முன்