4) ஆற்றுப்படைப் பாட்டு எவ்வாறு அமைகின்றது?

புறப்பொருள் பற்றிய பாடல்களில் வளம்மிக்க வாழ்வைப் பெற்ற கலைஞர்கள் வறுமையால் வாடும் கலைஞர்க்கு வழிகாட்டி, வள்ளல் ஒருவனிடம் அனுப்புவதாகப் பாடப்படும் பாட்டு ஆற்றுப்படை எனப்படும். அது அந்தக் கலைஞர்களின் பெயரால் பாணாற்றுப்படை,     கூத்தராற்றுப்படை, பொருநராற்றுப்படை, புலவராற்றுப்படை என  வழங்கும்.

முன்